close
تبلیغات در اینترنت
عــشــــــــــــــــــــ ــــــقعــشــــــــــــــــــــ ــــــق

سایت عاشقانه

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

آخرین ارسالی های انجمن

از روزی کــــ ــه نامتـــــ ـــ

 

ملــــــ ــکه ی ذهنــــــــ ـــــمـــــ ــــ شــــ ــد ،

احســــــ ــاســـــ ـــ  می کنــمــــــ ـــ جــمــجــــــــــ ـــمــه امــــــ ــــ

بـــا شـــــــــــ ــکوه تــــــ ــرینــــــــــــ ــــ امپـــــــ ــراتــــــ ـوری دنیـــاستــــــ ــــ