close
تبلیغات در اینترنت
سایت عاشقانه - 4

سایت عاشقانه

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

آخرین ارسالی های انجمن

ایـنایـی کــه بـا هــدفــون تــو گــوش میــرن بـخوابـن،
 
ایــن رویـایی بــراشــون نمــونـده کـه قبــل از خــواب بهـش فکر کنن
 
اینــا خـیلی تنهـــان....
نمی تــوانــم دوسـتـت نــداشـتـه بـاشــم !
 
حـتی امـــروز کـه مــدتـهـاســت مــرا تــرک کــرده ای . . .
 
می دانــم کـه هـیـچ فــایــده ای نــدارد امــا ،
 
تـمــام ایــن روز هـای مــن در رویـای دیــروز می گــذرد . . .
 
در رویـای اولیـن مــلاقـاتـمـان . . .
 
هــر بـار به ایـن رویـا فـکــر مـی کـنـم . . .
 
قـلـبم مـانند هـمان روز بـه تـپـش مـی افـــتـد !
 
دوســتانـم بـه مــن می گـویـنـد ،
 
که بـا گــذشـت زمــان عــشق بـه فــرامـوشی ســپـرده می شـود . . .
 
امـا آنـهــا نمـی داننـد که
 
از آن روز که تــرکــم کــردی، زمــان نـیـز مـتـوقـف شـده اســت . . . !!!