از اینجا که من هستم

 

تا آنجا

که تو هستی ،

وجـ ـ ـ ـب به وجـ ـ ـ ـب

دلـتــنــگــم …!! ]